Sponsorer

Folkeoplysningudvalget i Viborg Kommune

Villy Anly Fonden, Viborg Skakklub